АвтоСвятНовини

В ход е Обществена Поръчка за закупуване на най-малко 95 устройства за контрол на скоростта

Здравейте. На 11.07.2023 е обявена обществена поръчка за доставка на най-малко 95 мобилни технически средства за контрол на скоростта (ТСКС).

Прогнозна стойност (без ДДС) – BGN 6 250 000,00

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Краен срок за подаване:
09 авг 2023 (сря), 23:59

Краткото описание на ОП е следното:

Кратко описание / документация :
Поръчката включва изпълнение на следните дейности:
1. Доставка на мобилни технически средства за контрол на скоростта (ТСКС). Конкретните количества на доставяните стоки ще бъдат определени в договора с избрания за изпълнител спрямо предложената единична цена в рамките на прогнозната стойност на поръчката, но не по-малко от 95 (деветдесет и пет) броя ТСКС;
2. Инсталация, настройване, конфигуриране, тестване и пускането в експлоатация на цялото оборудване и софтуер на ТСКС;
3. Провеждане на обучение на 30 обучители – потребители и администратори (служители на МВР) на ТСКС за работа с техническите средства;
4. Техническа поддръжка и гаранционно обслужване.

VII. СPOKOBE ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
1. Изпълнителят се задължава най-рано три работни дни предварително да уведоми
писмено Възложителя за извършване на доставката на TCKC.
2. Срокът за изпълнение на всички дейности по договора е до 180 (сто и осемдесет)
календарни дни, считано от датата на сключването му, разделени както следва:
– доставката на TCKC е до 150 (сто и петдесет) календарни дни от датата на сключване
на договора;
– конфигурирането, тестването и пускането в експлоатация на цялото оборудване и
софтуер на TCKC, както и провеждане на обучение на работещите с устройствата служители на
MBP е в срок 30 (тридесет) календарни дни след доставката на TCKC.

Линк:

https://app.eop.bg/today/299255

При подадени оферти ще обновя публикацията, но много вероятно е камерите да бъдат следните – Ekin X Spotter

Обновяване 21.11.2023:
Обществената Поръчка за минимум 95 нови устройства е ПРЕКРАТЕНА поради нарушения на оценяването за избор на доставчик.
Сигурно ще има нова, но за момента тази е ПРЕКРАТЕНА !

Последна редакция: 21.11.2023

Искаш да споделиш ?

Напишете коментар